messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
แก้ไขโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม[18 เมษายน 2567]
ประชุมการออกติดตาม เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [18 เมษายน 2567]
ร่วมรดน้ำขอพรจากนางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี นายอำเภอศรีสงคราม เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) [11 เมษายน 2567]
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) [11 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder งบการเงินประจำเดือน
งบการเงิน เดือนมีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
งบการเงิน เดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 247
เดือนนี้3,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)111,998
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1387 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/4164 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1389 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/4165 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/4118 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน พ.ศ. 2567
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว1312 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน พ.ศ. 2567


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ