messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 061-1234889
นายกิตติธร คำสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม // รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 065-4452529
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. : 099-8968353
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 088-3391899
นายกิตติธร คำสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 097-3212588
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 089-2760808
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. : 097-3212588
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา