messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle กองการศึกษา
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันวิสาข์ ทีสุกะ
คนงาน