messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
ระเบียบเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (เล่ม 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
คู่มือการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
กฏกระทรวง การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
การกำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1