ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : 2mFOiZGMon30024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้