ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : wz32zHoTue22800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้